banner

We love to create unique, successfull templates for your websites

countdown Timer Expired

Days
Hours
Minutes
Seconds
Усі народи різні усі унікальні усі рівні Урок OСВІТА UA

Ми маємо забезпечити собі нормальні умови життя, за яких людина буде забезпечена матеріально і матиме можливість духовного розвитку. І нехай нам заважають наші політичні урядовці й так звані "патріоти" ми повинні бути найкращими. Видатний англійський письменник Чарльз Діккенс у своїх творах наголошував на тому, що кожна людина неодмінно повинна мати почуття https://drymba.com/ru/1036610-svirzhskiy-zamok-svirzh власної гідності. Саме людська гідність дає кожному з нас усвідомлення своєї особистості, потрібності людям. Це гордість за власні благородні вчинки, правдивість та чесність, вміння протистояти безчестю та аморальності. Крім того, для України можливий варіант запровадження громадянської релігії, яка формується на ґрунті конфесій, проте їм не тотожна.

що необхідно зробити для забезпечення мирного співіснування різних конфесій в українському соціумі

Особливе значення мала праця освітянської еліти, професорсько-викладацького складу Чернівецького університету та инших освітніх закладів міста. Вони не просто відтворювали атмосферу терпимости та взаємної поваги між різними етнічними громадами, але й транслювали у майбутнє ці знання і культуру, передавали їх як важливу цінність новим поколінням мешканців міста та краю. Проте совєтський період в історії міжетнічних стосунків мешканців Чернівців також не виявився однозначно сприятливим для них, всупереч декларований правовій рівності усіх громадян та показовому інтернаціоналізмові нової влади. Не зупиняючись на детальній характеристиці цього періоду, виокремимо його найбільш яскраві та важливі для розуміння наступної, уже постсовєтської ситуації риси. Цей період позначився свого роду потрійною специфікою конструкції етнічних ієрархій в місті. По-перше, формально саме в цей час українці уперше починають складати більшість мешканців як области, так і, з суттєвим запізненням, міста.

44 – 56. Володимир (Сабодан), митрополит. Мирне співбуття при взаємній повазі... // Людина і світ. 41 – 43. Владиченко Л.

Державність, на його думку, не є ознакою нації. Але будь-яка нація прагне утворити свою державу, зміцнити її. Це здоровий інстинкт нації. Національна проблема існувала завжди, але гостро національне питання постало в період розпаду феодалізму та утвердження капіталізму, коли відбувалося становлення націй.

В КУП НАНУ відбулася конференція студентського парламенту

Редакцією проф. Колодного. – К., 2014. 14 – 31. Андрущенко В. Теоретико-методологічні засади модернізації вищої освіти в Україні на рубежі століть / В.

  • Сьогодні українець має вміти поважати минуле, знайти своє гідне місце в житті та зробити внесок в майбутнє країни та кожного з нас.
  • Пояснюється це, зокрема, тим, що вираз "мирне співіснування" недостатньо відображає ідею співпраці.
  • Андрущенко В.
  • Структура роботи визначена логікою дослідження та зумовлена поставленою метою й основними завданнями.
  • Для забезпечення миру і співпраці істотне значення мають аспекти мирного співіснування, відбиті в принципах суверенної рівності, самовизначення, невтручання, поваги прав людини.

Однак специфіка об’єкта дослідження та значні трансформації конфесійної структури українського суспільства потребують уточнення методологічних підходів до процесу запропонованого дослідження. Зокрема, у процесі дослідження міжконфесійних і державно-церковних відносини періоду незалежності України дисертант застосував цілий комплекс загально- і конкретнонаукових методів. Останніми роками констатуємо нову тенденцію – поступової ерозії молдавської ідентичности у частини населення міста та краю за рахунок сприйняття/повернення до румунської ідентичності. Це, поруч із активною та системною пропагандистською та організаційною діяльністю румунської держави щодо своїх співвітчизників у місті та області створює нові, хоча й суперечливі, основи для перспектив розвитку обох громад, про які йдеться.

До Дня Конституції України в КУП НАНУ відбувся міжкафедральний круглий стіл

Ми розуміємо що стабільність життя представників різних національностей неможлива без шанобливого ставлення і поваги кожного народу до іншого. Це стосується як українців, так і національних меншин, які є жителями однієї держави – України. Етнодемографічний і геополітичний чинники посідають особливе місце у формуванні толерантності міжконфесійних відносин. Україну продовжує "розривати" штучний поділ православ’я на різні юрисдикції. Проблема релігійної орієнтації постійно корелюється з національною самоідентичністю українських громадян. Практичне значення дисертаційного дослідження полягає в можливості використання положень і висновків дисертації в процесі підготовки підручників і посібників із філософії, релігієзнавства, психології релігії, соціології релігії, історії релігії, конфліктології а також під час розробки спецкурсів. Обґрунтувати принципи формування оптимальної моделі державно-церковних відносин в Україні та можливість її реалізації в житті суспільства.

Горський В С. Де шукати Європу (погляд з позиції українського сьогодення) // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету / В. Горський. – Запоріжжя, 2000.